Nevelőszülővé válás menete – akadálymentesített

A Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat jelenleg az alábbi területről fogadja a jelentkezőket:

Budapestről és Pest megyéből,

Bács-Kiskun, Somogy, Tolna, és Baranya megyéből,

Veszprém, Vas és Zala és Győr-Moson-Sopron, Fejér és Komárom-Esztergom megyéből,és

Komárom-Esztergom megyéből

Telefonon és személyesen is nyújtunk információt, a jelentkezőktől önéletrajzot, és motivációs levelet kérünk. Az önéletrajz beérkezésével tekintjük hivatalosnak a jelentkezést. Ezt követően személyes meghallgatásra hívjuk a jelentkezőt együtt élő házastársával, élettársával.

A megbeszélést követően a nevelőszülői hálózat szakemberei környezettanulmányt készítenek a jelentkező otthonában, annak érdekében, hogy a gyermekek fogadásához szükséges tárgyi feltételeket megtekintsék, és az esetleges hiányosságokat, valamint azok pótlását megbeszélhessék a leendő nevelőszülőkkel.

A leendő nevelőszülő, és házastársa, élettársa pszichológiai alkalmassági vizsgálaton kell hogy részt vegyen. Továbbá az egészségügyi, fizikai alkalmasságot háziorvosi – esetleg szakorvosi – véleménnyel igazolni kell.

A jelentkezőnek és a felnőtt családtagoknak be kell szerezniük egy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem folyik ellene eljárás, illetve nem ítélték el jogerősen gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatt, szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette meg, illetve nem szünetelteti gyermeke nevelésbe vétele miatt (Gyvt. 15.§. (8)).

A leendő nevelőszülőnek a törvény által kötelezően előírt

240 órás, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő, nevelőszülői szakképesítést adó felkészítő tanfolyamon, vagy a

60 órás nevelőszülői felkészítő képzést követő Központi Oktatási Program (KOP) szerinti képzésen kell részt vennie.

A jelentkező képzettségének megfelelően az OKJ tanfolyam bizonyos óráinak látogatása alól felmentést kaphat, de a modulzáró vizsgák letétele mindenki számára kötelező.

A nevelőszülő családjába gyermeket fogadhat:

az OKJ tanfolyam elvégzését követően,

az OKJ tanfolyam első modulzáró sikeres vizsgáját követően,

a 60 órás felkészítő tanfolyamot követően.

E két utóbbi esetben, a gyermek kihelyezése után a foglalkoztatás megkezdésétől számított két éven belül eredményesen el kell végezni az OKJ vagy a KOP tanfolyamot.

A nevelőszülőnél a saját gyermekkel együtt legfeljebb hat gyermek és fiatal felnőtt nevelkedhet egyszerre. A gyermekek létszámát befolyásolják a környezeti adottságok, a nevelőszülő személyes tulajdonságai, és a felkészültségén túl a nevelt gyermek(ek) szükségletei is. A nevelt gyermekek számát a jogszabályi előírások figyelembe vételével a működtetővel együtt kialakított közös döntés határozza meg. A nevelőszülői feladatok vállalása foglalkoztatási jogviszonyban történik.

A területileg illetékes Kormányhivatal Gyámhivatala által kiadott működési engedély birtokában a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat írásbeli keret megállapodást köt Önnel a nevelőszülői jogviszony általános kérdéseiről.

Ezután megkezdődhet annak a gyermeknek a kiválasztása, akinek az Ön családjára van szüksége. Az Önnél elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt befogadásáról kiegészítő megállapodás készül. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony a keret megállapodás alapján attól az időponttól jön létre, amelytől kezdve a Gyámhivatal a határozatában a gyermek gondozási helyeként a nevelőszülő háztartását jelölte meg.

Ha a szakemberek és Önök együtt megtalálták ezt a gyermeket, akkor a helyezési értekezlet után egy pár hetes ismerkedési, barátkozási időszak következik. Ez alatt kialakul az a kezdeti bizalom, melyre a további kapcsolat épülhet.

Ideiglenes hatályú elhelyezés esetén erre nincs mód, hiszen a gyermek azonnali elhelyezésével szükséges megszüntetni a kialakult veszélyhelyzetet, mely az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőtől nagy empátiát és szakértelmet igénylő feladat.

A tervezési értekezleten készül el a gyermekre vonatkozó elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv, amelyet a Szakértői Bizottság javaslatával együtt a Szakszolgálat felterjeszt az illetékes gyámhivatalhoz, ahol tárgyalás keretében történik meg a döntés a nevelőszülői családba helyezésről. A nevelőszülői kihelyezésről a gyámhivatal határozatot hoz, s ezután kerülhet a gyermek ténylegesen is a családba. A Gyermekvédelmi törvény értelmében a nevelésbe vétellel a nevelőszülői családba kerülő gyermek számára gyermekvédelmi gyám kerül kirendelésre.

A nevelőszülő természetesen ezután sem marad magára: a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat nevelőszülői tanácsadója, pszichológusa folyamatosan segíti Őt munkájában, támogatja a felmerülő problémák megoldásában, kezelésében. A nevelőszülő működésétől kezdődően évente legalább 6 órás, legfeljebb 12 órás továbbképzésen köteles részt venni, melyet a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat biztosít számára.

Anyagi juttatások

A nevelőszülőt tevékenységéért a foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt díjazás illeti meg. A nevelőszülő díjazása az alapdíjból, a kiegészítő díjból és a többletdíjból áll.

A nevelőszülőt a foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt alapdíjként havonta legalább a minimálbér 30%-a illeti meg. (A minimálbér 2017.január 1-től 127.650.-Ft). A nevelőszülőt az alapdíjon felül minden egyes nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után kiegészítő díjként havonta legalább a minimálbér 20%-a illeti meg.

A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül minden egyes nála elhelyezett speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 5%-a illeti meg.

A gyermek után járó családi pótlékot, amit a nevelőszülő igényel meg, a gyermek megfelelő ellátására kell fordítani.

Gyermekek számára biztosított ellátmány

45 ezer forint/gyerek + családi pótlék

különleges ellátási igényű gyermeknél 52000 forint + családi pótlék

családi pótlék alap esetben 14.800 Ft

Tartósan beteg v. fogyatékos gyermek esetén 23.300,- Ft/hó

45.000,- Ft/hó

52.000,- Ft/hó

14.800,- Ft/hó

23.300,- Ft/hó

Nevelőszülői juttatások (nevelési díj)

nev.szülői alapdíj minimálbér 30%-a 41.400.- Ft/hó

kiegészítő díj minimálbér 20%-a 27.600.- Ft/hó * gyermek száma

Speciális díj a minimálbér 5%-a 6900.- Ft/hó * gyermek

Összesen

Nevelő szülő, gyerek nélkül

41.400.- Ft/hó

41.400.- Ft/hó

Nevelő szülő 1 gyerekkel

41.400.- Ft/hó

27.600.- Ft/hó

6.900.- Ft/hó

75.900.- Ft/hó

Nevelő szülő 2 gyerekkel

41.400.- Ft/hó

55.200.- Ft/hó

96.600.- Ft/hó

Nevelő szülő 3 gyerekkel

41.400.- Ft/hó

82.800.- Ft/hó

124.200.- Ft/hó

Nevelő szülő 4 gyerekkel

41.400.- Ft/hó

110.400.- Ft/hó

151.800- Ft/hó

Nevelő szülő 5 gyerekkel

41.400.- Ft/hó

138.000.- Ft/hó

179.400.- Ft/hó

Nevelő szülő 6 gyerekkel

41.400.- Ft/hó

165.600.- Ft/hó

207.000- Ft/hó

A nevelőszülőt kizárólag az alapdíj illeti meg a gyermek, fiatal felnőtt kollégiumi, diákotthoni elhelyezésének időtartamára. Ha a gyermek, fiatal felnőtt a tanítás nélküli pihenőnapok kivételével tanítási szünet, betegség vagy egyéb ok miatt nem a kollégiumban, diákotthonban, hanem a nevelőszülő háztartásában tartózkodik, a nevelőszülő az alapdíjon felül a kiegészítő díjra, valamint a speciális vagy különleges szükségletű gyermek után a többletdíjra is jogosult.

Részletes jogi információk:

  • évi XXXI. törvény „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” (a szövegben Gyvt.)

  • évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

  • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

  • 513/2013. (XII. 29.) Korm. Rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

  • 29/2003. (V.20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

  • 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről