Családi-autó vásárlás

A NAGYCSALÁDOSOK SZEMÉLYGÉPKOCSI-SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL
A rendelet időbeli hatálya 2019. július elseje.

 1. Kik vehetik igénybe a támogatást?
  A három- vagy többgyermekes családok megfelelő befogadóképességű személygépkocsihoz jutásának elősegítése érdekében az e rendeletben meghatározott feltételekkel vissza nem térítendő személygépkocsi-szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás) vehető igénybe.
  A támogatást
  a) magyar állampolgárok
  b) magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
  c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyre, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
  d) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján hontalanként elismert személyek
  vehetik igénybe.
 2. A szerzési támogatás feltételei:
  „megfelelő befogadóképességű” (ez fő szabály szerint 7 vagy több „B kategóriás” jogosítvánnyal vezethető) személygépkocsi megvásárlásához adható támogatás
  a) hitelintézeti pénzkölcsön vagy
  b) zártvégű pénzügyi lízingszerződés keretében
  vehető igénybe.
 3. A szerzési támogatás mértéke: 2 500 000 forint, de legfeljebb a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár 50%-a.
 4. Szerzési támogatásra jogosult nagycsaládos aki
  a) ő, vagy a támogatással érintett személy „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel rendelkezik, és nem áll e kategória tekintetében járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt,
  b) az állami adó- és vámhatóságnál, vagy az önkormányzati adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása,
  c) büntetőjogi felelősségét az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság nem állapította meg jogerősen, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült,
  d) sem ő, sem a támogatással érintett személy – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – nem részesült korábban szerzési támogatásban, és
  e) Magyarország területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
  f) Az a nagycsaládos személy, akinek a házassága vagy élettársi kapcsolata megszűnt és továbbra is nagycsaládosnak minősül, de a szerzési támogatást még nem igényelte, ismételten igényelheti azt.
  A szerzési támogatáshoz szükséges körülményeknek a kérelem benyújtásakor kell fennállniuk.
 5. A kérelem benyújtására nyitva álló időintervallum:
  2
  A szerzési támogatás iránti kérelem benyújtására 2019. július 1. és 2022. december 31. között van lehetőség.
 6. A szerzési támogatás igénylésének menete:
  a szerzési támogatás iránti kérelemben meg kell adni,
  a) az igénylő milyen összegben és milyen szerződéssel (adásvételi szerződéssel vagy pénzügyi lízingszerződéssel) kívánja megkötni.
  b) az igénylő, illetve a támogatással érintett személyek (a szerzési támogatás megállapításánál figyelembe venni kívánt) gyermekek adóazonosító jelét. (A magzat esetében ettől eltekint a hatóság.)
  c) az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát
  d) a jogosultsági feltételek fennállásáról szóló nyilatkozatot,
  e) a megfelelő befogadóképességű személygépkocsit a feltételeknek megfelelően használja,
  f) a várandósság 12. hetének betöltését igazoló várandósgondozási könyv másolatát vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és fennállása idejéről szóló igazolást.
  g) a személyazonosság igazolása érdekében a személyazonosító igazolványt, útlevelet vagy kártyaformátumú vezetői engedélyt a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.
 7. Melyik hatóság jár el a szerzési támogatás esetében?
  A szerzési támogatással kapcsolatos eljárásokban a Magyar Államkincstár központi szerve jár el.
 8. A támogatás iránti kérelem:
  A szerzési támogatás iránti kérelmet a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon a Kincstárnál vagy a kormányablaknál lehet benyújtani. A szerzési támogatás igénylésekor a nagycsaládos és a támogatással érintett személy teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú által hitelesített okirat) foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár a jogosultság megállapításának és ellenőrzésének céljából és időtartamára az illetékes hatóságtól a szükséges adatokat és okiratokat beszerezze, és az azokban foglalt személyes adatokat kezelje. Ha a szerzési támogatást magzatra tekintettel állapítják meg, a határozat tartalmazza a szülés várható időpontját.
 9. A támogatás átvétele és felhasználása:
  a) A megfelelő befogadóképességű személygépkocsi a jogosultságot megállapító határozat véglegessé válása után szerezhető meg.
  b) Ha az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés a határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül nem jön létre, a támogatás nem folyósítható.
  c) A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés egy példányát az igénylő a Kincstárnak megküldje.
  d) A Kincstár a szerzési támogatás összegét a szerződés beérkezését követő 15 napon belül utalja át az autókereskedő részére.
  e) A szerződésben a támogatás összegét fel kell tüntetni
 10. Használati feltételek:
  a) A megszerzett személygépkocsi a szerződés hatálybalépésének napjától számított 3 éven belül nem idegeníthető el,
  3
  b) A jármű átalakítása ezidő alatt nem lehetséges.
  c) Pénzügyi lízingszerződés esetén az elidegenítési tilalom a szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban megjelölt jogosult (a továbbiakban: jogosult) mint lízingbevevő tulajdonjogszerzését nem akadályozza.
  d) A jogosult a megszerzett személygépkocsi üzembentartói jogát (a támogatással érintett személyen kívül) 3 évig más személy részére nem engedheti át.
  e) A személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a közlekedési igazgatási hatóságnál indított eljárásban a jogosult jár el.
  f) A közlekedési igazgatási hatóság hivatalból elidegenítési tilalmat jegyez be a Kincstár javára a jogosult által benyújtott szerződés alapján – a járműnyilvántartásba.
  g) A személygépkocsi forgalomba helyezésekor nyilatkozik, hogy a személygépkocsit szerzési támogatás felhasználásával szerezte meg.
 11. Értelmező rendelkezések:
  a) élettárs: a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) szerint a nevelési ellátásra jogosultság szempontjából élettársként figyelembe vehető személy;
  b) megfelelő befogadóképességű személygépkocsi: a kérelem benyújtásának időpontjában a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet értelmében személyszállítás céljára készült és jóváhagyott, M1 járműkategóriába sorolt olyan járműkísérő lappal rendelkező gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legalább hét állandó ülőhely van, továbbá új járműnek minősül, ide nem értve a lakóautó jellegű járművet;
  c) megfelelő befogadóképességű személygépkocsival rendelkező személy: aki a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti járműnyilvántartásban a b) pont szerinti személygépkocsi tulajdonosaként vagy üzemben tartójaként szerepel;
  d) nagycsaládos: a Cst. szerint
  da) legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult személy, vagy
  db) legalább két – ikrekkel való várandósság esetén egy – gyermek után családi pótlékra jogosult várandós nő, a várandósság betöltött 12. hetét követően, vagy a várandós nő vele közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa,
  azzal, hogy a gyermekek számába nem számít be a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 72. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, továbbá a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, az igénylő saját háztartásában nevelt vagy gondozott személyt életkorától és a családi pótlékra való jogosultságtól függetlenül kell figyelembe venni;
  e) támogatással érintett személy: a nagycsaládos házastársa vagy élettársa;
  f) zártvégű pénzügyi lízingszerződés: olyan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott pénzügyi lízingszerződés, amelynél a lízingbevevő a szerződésben meghatározott lízingdíj összegének megfizetésével a lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi

Pgysz a Manna FM-en

A Manna FM Családi Manna című műsorában hallhattunk a nevelőszülőségről, a nevelőszülői hálózatról, hogy ki és hogyan lehet nevelőszülő.

Aki lemaradt, itt meghallgathatja:

3 napos kirándulás Londonban

3 napos kirándulás LONDONBAN a legszorgalmasabb gyermekeinkkel

 

 

Ezúton szeretnénk értesíteni minden Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálathoz tartozó gyermeket és nevelőszülőt, hogy 3 napos londoni kirándulást szervezünk az őszi szünetben. 8 gyermeket választunk ki azok közül, akik a legtöbbet javítanak a félévi bizonyítványukhoz képest az év végéig. Természetesen a kitűnőket is szeretnénk jutalmazni ezzel az úttal, de nem csak nekik van esélyük velünk jönni LONDONBA! 🙂

 

 1. Nap: hajnalban indulunk a budapesti Liszt Ferenc repülőtérről. 2.5 órás repülő út után megérkezünk Londonban. A szállásunk átvétele után elindulunk felfedezni Londont, egy rövidebb kirándulást teszünk. Buckingham Palota, BigBen, London Eye, Parlament, Trafalgar tér, Piccadily Circus. Ezzel betekinthetünk a nyüzsgő londoni életben. Este ellátogatunk a Sohoba.
 2. Nap: ma nagyobb távolságokat teszünk meg, hogy a központól távolabbra eső nevezetességeket is megnézzük. Ezért emeletes buszokkal és metróval is utazunk. Megnézzük a Millenium hídat illetve a King’s Cross pályaudvart, ahonnan indult Harry Potter vonat a Roxfortba. A Towert és a Tower hidat is. Látogatást teszünk az M and M-s boltban is.
 3. Nap: a szállásunkat elhagyva a gép indulásáig rövid sétát teszünk, megnézzük a Hyde parkot, a Briths múzeumot, végig sétálva az Oxfort streeten, így eljutva az öt emeletes játékboltig a Hamley’s ig. Este indulunk haza.

A kirándulásra 8 fő gyereket viszünk magunkkal.

A részvétel feltételei:

 • felső osztályos tanuló
 • jó magaviselet
 • gyámi engedély
 • motivációs levél, hogy miért szeretne velünk jönni, és nevelőszülői ajánlás
 • féléves és év végi bizonyítvány másolat

A jelentkezők közül az első 3 legjobb év végi bizonyítvánnyal rendelkezőt, valamint a féléves bizonyítványhoz képest az 5 legtöbbet javítót visszük magunkkal. (holt verseny esetén a motivációs levél és a nevelőszülői ajánlás alapján döntünk).

Az út során teljes ellátást biztosítunk, de a jelentkezőknek vállalniuk kell, hogy az utazásra szükséges zsebpénzt a saját zsebpénzükből gyűjtik össze. Ezzel nem terhelve nevelőszüleiket. A zsebpénzüket saját belátásuk szerint költhetik el, akár az M and M-s boltban, akár szuvenírt vagy bármi másra, amit szertnének venni.

Azok a gyerekek, akik jöhetnek velünk útlevéllel kell rendelkezniük az esetleges problémák elkerülése miatt. Ezért kérném a Nevelőszülőket, hogy a jelentkezés előtt ezt is legyenek szívesek a Gyámmal egyeztetni.

A jelentkezést, illetve a motivációs levelet kérjük április 30-ig beküldeni e-mailen az info@gyermekvedok.hu címre.

 

Üdvözlettel:

Karsa Andrea főigazgató

Halász Ágnes nevelőszülő

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a 2018. július 1-jét követően sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető.

Jogosultsági feltételek

A támogatást az a személy veheti igénybe, aki

 • a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és
 • a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

A támogatás összege

A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25000 forint.

Az igény előterjesztése

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820).

Amennyiben a vizsgát tett személy

 • a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga,
 • ha 18. év alatti, vagy az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek nem minősül (gondnokság alatt áll), a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy (szülő, gyám, gondnok)

nyújthatja be.

A kérelmet a vizsgázó által, illetve a törvényes képviselője által meghatalmazott személy is előterjesztheti. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a Rendelkezési Nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni.

Az igénybejelentéskor kötelezően csatolandó irat

A kérelmezőnek a támogatással érintett díjak, azaz a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését és a megfizetett díj összegét hitelt érdemlően igazolnia kell.

Az igazolás abban az esetben fogadható el, ha abból megállapítható a vizsgázó neve, a “B” kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam díja és a KRESZ vizsga díja, valamint a díjak megfizetésének ténye. A díjak összegét és befizetését a közúti járművezető képzőszerv által kiállított igazolással javasoljuk bizonyítani.

Az igény előterjesztésének határideje

A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő. A megjelölt határidő jogvesztő.

A támogatás folyósítása

A támogatás iránti kérelmek határozattal kerülnek elbírálásra. A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatásnak az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról.

A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem postai úton, sem külföldi bankszámlára nem utalható.

Nem magyar állampolgárságú személyek jogosultsága

A támogatásra a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az alábbiakban felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek is (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek):

 1. a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (vagyis az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, valamint családtagjaik),
 2. nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldi,
 3. azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,
 4. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személy,
 5. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampolgár, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatt és magyar állampolgársággal sem rendelkezik,
 6. a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
 7. az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok.

A nem magyar állampolgárságú kérelmező által a támogatás iránti kérelem benyújtásakor csatolandó további dokumentumok:

A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata.

A fenti 6., 7., pontban említett személyek esetén a megjelölt státuszt igazoló okirat másolata.

Az igazolás módja:

 • Az EU Kék Kártyával rendelkező személy az ezen státuszt igazoló tartózkodási engedély,
 • az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár ezen státuszt a tartózkodási engedélymásolatának benyújtásával igazolhatja.

Magyar Államkincstár oldalán található tájékoztató

Kitöltendő kérelem nyomtatvány

 

 

Meggyújtottuk 2018. Advent első gyertyáját

nevelőszülő

Advent első vasárnapját töltöttük együtt Mezőcsokonyán, a Somogy megyei nevelőszülőinkkel, a gyermekeinkkel, kollégáinkkal és kedves barátainkkal.

Köszönet Óvári Róbertnek, akinek segítségével igazán bensőséges, szívet – lelket melengető élményben volt részünk.

 • Nevelőszülő

 

Pályaválasztás

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye

Budapest, Vas u. 10, 1088 (1) 338 2156 http://palyavalasztas.fpsz.hu/

 

Továbbtanulási Kisokos 2018/19 Amit egy nyolcadikosnak és szüleinek tudnia érdemes

http://palyavalasztas.fpsz.hu/tovabbtanulasi-kisokos-2018-19/

 

Hamarosan papír alapon is megjelenik ingyenes Továbbtanulási Kisokos 2018/19 kiadványunk, melyet az őszi pályaválasztási kiállításokon és intézményünkben terjesztünk. A kiadvány már online lapozgatható, illetve letölthető.

Jelentkezés szolgáltatásainkra

Jelentkezés szolgáltatásainkra

Személyes pályaválasztási tanácsadás

 

Budapesti lakóhellyel rendelkező vagy fővárosi köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló jelentkezőket fogadhatunk, amennyiben elmúlt 12 éves, illetve még nem töltötte be 25. életévét. (16 évesnél fiatalabb tanulók esetén csak a szülőktől fogadhatunk el jelentkezést.) A tanácsadás ingyenes.

Ellátási körzetünkön kívüliek számára,  más megyék pályaválasztási tanácsadás elérhetőségei itt találhatók. Jelentkezés személyes tanácsadásra

A sikeres jelentkezésről a megadott e-mail címre automatikus visszaigazolást küldünk.

A tanácsadás időpontját szintén e-mailben küldjük. A behívás ideje a jelentkezők számától függ.

 

Iskolai pályaválasztási órák

Kérhetik fővárosi általános és középiskolák végzős évfolyamainak osztályfőnökei.

Intézményi kapacitás mértékében, előre egyeztetett időpontban (rendszerint délelőtt, tanítási időben), tájékoztató előadásokat, pálya- iskolaválasztást segítő foglalkozásokat tartunk iskolákban:

    Fontos tudnivalók továbbtanulással kapcsolatosan

    Ajánlott teendők a megfelelően meghozott döntéshez

    A foglalkozások időtartama 45 perc

Elsősorban végzős (illetve, egy évvel végzés előtt álló) általános és középiskolai évfolyamok osztályfőnökeinek ajánljuk.

Jelentkezés előtt kérjük, egyeztessenek a párhuzamos osztályokkal is az esetleges igényekről!

Jelentkezés osztályfőnökök részéről ezen az űrlapon

Iskolai pályaválasztási tájékoztató óra kérése

 

http://palyavalasztas.fpsz.hu/letoltes/

Letölthető információs anyagok

Adatbázisok, tájékoztatók

Országos intézményjegyzék (2017.09.06)

Felsőoktatási pontszámító kalkulátor (2018)

Foglalkozásbemutató filmek szűrhető adatbázisa (npp.munka.hu)

Tájékoztató a továbbtanulási lehetőségekről középiskola után

Nyílt napok a középiskolákban – 2018/19

Iskolák bemutatkozó kisfilmjei

Szakképzés (OKJ)      Felsőoktatás

Az OKJ térképe

OKJ adatbázis (szűrhető)

Érettségire épülő 2 éves OKJ képzések

OKJ képzések tartalma (kereső)

OKJ képzések SNI tanulók számára

A felsőoktatás térképe

Felsőoktatási szakképzések

Felsőoktatási szakok (szakleírásokkal)

Felsőoktatási szakok képzési követelményei (jogtár)

Mesterszak-kereső (képzési útvonaltervező, felvi.hu)

 

Linkgyűjteményünk

Pedagógusoknak

Korábbi kiadványaink (Mérei Ferenc Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet)

Archív szakmai anyagaink (mfpi.hu)

Tanácsadás körzetünkön kívüliek számára

 

Intézményünk területi és életkor szerinti illetékesség esetén fogadhat jelentkezőket. Azok számára, akik nem rendelkeznek fővárosi lakóhellyel (vagy nincsenek jogviszonyban fővárosi oktatási intézménnyel), összegyűjtöttük a megyei pedagógiai szakszolgálatok elérhetőségeit. Pályaválasztási tanácsadást a megyei szakszolgálatok székhelyintézményei biztosítanak.

A címlista itt érhető el

http://palyavalasztas.fpsz.hu/intezmenyeknek/

Intézményeknek

Iskolai pályaválasztási foglalkozások

Nyílt napok közzététele honlapunkon

Iskolabemutató kisfilm közzététele honlapunkon

Üres férőhelyek kiközvetítése  (Beiskolázási Iroda)

Iskolai brosúrák kihelyezése váróhelyiségünkben

 

Szolgáltatásaink ellátási körzetünkbe tartozó (fővárosi) köznevelési valamint szakképző intézmények számára elérhetők.

 

Pályaválasztási Börze

Kispesti Pályaválasztási Börze  2018.10.17           9:00-17:00      KMO Művelődési ház, 1191 Budapest, Teleki u. 50.   kmo.hu  facebook.com/kmomuvhaz

 

Pesterzsébeti Pályaválasztási Börze           2018.11.05-06. Csili Művelődési Központ,

1201 Budapest Nagy Győry István utca 4-6 csili.hu facebook.com/csilimk

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi képzés a Pünkösdi Teológiai Főiskolán

A 2018/2019 tanévben új képzést indít a Pünkösdi Teológiai Főiskola:

Gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó

 

Ajánljuk minden a gyermekvédelemben dolgozó vagy dolgozni akaró szakember figyelmébe.

Még szeptember 11-ig van lehetőség pótfelvétel keretében jelentkezni.

Részletek a Pünkösdi Teológiai Főiskola honlapján: Részletes tájékoztató

Online felvételi (katt a címre)

 

Képzésért felelős személy:

Ungvári Csaba

Pünkösdi Teológiai Főiskola_
1183 Budapest, Gyömrői út 89._
Tel: 06-1290-9517, 06-70-631-5827
E-mail: ptf@ptf.hu