Családi-autó vásárlás

A NAGYCSALÁDOSOK SZEMÉLYGÉPKOCSI-SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL
A rendelet időbeli hatálya 2019. július elseje.

 1. Kik vehetik igénybe a támogatást?
  A három- vagy többgyermekes családok megfelelő befogadóképességű személygépkocsihoz jutásának elősegítése érdekében az e rendeletben meghatározott feltételekkel vissza nem térítendő személygépkocsi-szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás) vehető igénybe.
  A támogatást
  a) magyar állampolgárok
  b) magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
  c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyre, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
  d) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján hontalanként elismert személyek
  vehetik igénybe.
 2. A szerzési támogatás feltételei:
  „megfelelő befogadóképességű” (ez fő szabály szerint 7 vagy több „B kategóriás” jogosítvánnyal vezethető) személygépkocsi megvásárlásához adható támogatás
  a) hitelintézeti pénzkölcsön vagy
  b) zártvégű pénzügyi lízingszerződés keretében
  vehető igénybe.
 3. A szerzési támogatás mértéke: 2 500 000 forint, de legfeljebb a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár 50%-a.
 4. Szerzési támogatásra jogosult nagycsaládos aki
  a) ő, vagy a támogatással érintett személy „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel rendelkezik, és nem áll e kategória tekintetében járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt,
  b) az állami adó- és vámhatóságnál, vagy az önkormányzati adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása,
  c) büntetőjogi felelősségét az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság nem állapította meg jogerősen, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült,
  d) sem ő, sem a támogatással érintett személy – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – nem részesült korábban szerzési támogatásban, és
  e) Magyarország területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
  f) Az a nagycsaládos személy, akinek a házassága vagy élettársi kapcsolata megszűnt és továbbra is nagycsaládosnak minősül, de a szerzési támogatást még nem igényelte, ismételten igényelheti azt.
  A szerzési támogatáshoz szükséges körülményeknek a kérelem benyújtásakor kell fennállniuk.
 5. A kérelem benyújtására nyitva álló időintervallum:
  2
  A szerzési támogatás iránti kérelem benyújtására 2019. július 1. és 2022. december 31. között van lehetőség.
 6. A szerzési támogatás igénylésének menete:
  a szerzési támogatás iránti kérelemben meg kell adni,
  a) az igénylő milyen összegben és milyen szerződéssel (adásvételi szerződéssel vagy pénzügyi lízingszerződéssel) kívánja megkötni.
  b) az igénylő, illetve a támogatással érintett személyek (a szerzési támogatás megállapításánál figyelembe venni kívánt) gyermekek adóazonosító jelét. (A magzat esetében ettől eltekint a hatóság.)
  c) az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát
  d) a jogosultsági feltételek fennállásáról szóló nyilatkozatot,
  e) a megfelelő befogadóképességű személygépkocsit a feltételeknek megfelelően használja,
  f) a várandósság 12. hetének betöltését igazoló várandósgondozási könyv másolatát vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és fennállása idejéről szóló igazolást.
  g) a személyazonosság igazolása érdekében a személyazonosító igazolványt, útlevelet vagy kártyaformátumú vezetői engedélyt a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.
 7. Melyik hatóság jár el a szerzési támogatás esetében?
  A szerzési támogatással kapcsolatos eljárásokban a Magyar Államkincstár központi szerve jár el.
 8. A támogatás iránti kérelem:
  A szerzési támogatás iránti kérelmet a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon a Kincstárnál vagy a kormányablaknál lehet benyújtani. A szerzési támogatás igénylésekor a nagycsaládos és a támogatással érintett személy teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú által hitelesített okirat) foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár a jogosultság megállapításának és ellenőrzésének céljából és időtartamára az illetékes hatóságtól a szükséges adatokat és okiratokat beszerezze, és az azokban foglalt személyes adatokat kezelje. Ha a szerzési támogatást magzatra tekintettel állapítják meg, a határozat tartalmazza a szülés várható időpontját.
 9. A támogatás átvétele és felhasználása:
  a) A megfelelő befogadóképességű személygépkocsi a jogosultságot megállapító határozat véglegessé válása után szerezhető meg.
  b) Ha az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés a határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül nem jön létre, a támogatás nem folyósítható.
  c) A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés egy példányát az igénylő a Kincstárnak megküldje.
  d) A Kincstár a szerzési támogatás összegét a szerződés beérkezését követő 15 napon belül utalja át az autókereskedő részére.
  e) A szerződésben a támogatás összegét fel kell tüntetni
 10. Használati feltételek:
  a) A megszerzett személygépkocsi a szerződés hatálybalépésének napjától számított 3 éven belül nem idegeníthető el,
  3
  b) A jármű átalakítása ezidő alatt nem lehetséges.
  c) Pénzügyi lízingszerződés esetén az elidegenítési tilalom a szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban megjelölt jogosult (a továbbiakban: jogosult) mint lízingbevevő tulajdonjogszerzését nem akadályozza.
  d) A jogosult a megszerzett személygépkocsi üzembentartói jogát (a támogatással érintett személyen kívül) 3 évig más személy részére nem engedheti át.
  e) A személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a közlekedési igazgatási hatóságnál indított eljárásban a jogosult jár el.
  f) A közlekedési igazgatási hatóság hivatalból elidegenítési tilalmat jegyez be a Kincstár javára a jogosult által benyújtott szerződés alapján – a járműnyilvántartásba.
  g) A személygépkocsi forgalomba helyezésekor nyilatkozik, hogy a személygépkocsit szerzési támogatás felhasználásával szerezte meg.
 11. Értelmező rendelkezések:
  a) élettárs: a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) szerint a nevelési ellátásra jogosultság szempontjából élettársként figyelembe vehető személy;
  b) megfelelő befogadóképességű személygépkocsi: a kérelem benyújtásának időpontjában a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet értelmében személyszállítás céljára készült és jóváhagyott, M1 járműkategóriába sorolt olyan járműkísérő lappal rendelkező gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legalább hét állandó ülőhely van, továbbá új járműnek minősül, ide nem értve a lakóautó jellegű járművet;
  c) megfelelő befogadóképességű személygépkocsival rendelkező személy: aki a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti járműnyilvántartásban a b) pont szerinti személygépkocsi tulajdonosaként vagy üzemben tartójaként szerepel;
  d) nagycsaládos: a Cst. szerint
  da) legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult személy, vagy
  db) legalább két – ikrekkel való várandósság esetén egy – gyermek után családi pótlékra jogosult várandós nő, a várandósság betöltött 12. hetét követően, vagy a várandós nő vele közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa,
  azzal, hogy a gyermekek számába nem számít be a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 72. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, továbbá a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, az igénylő saját háztartásában nevelt vagy gondozott személyt életkorától és a családi pótlékra való jogosultságtól függetlenül kell figyelembe venni;
  e) támogatással érintett személy: a nagycsaládos házastársa vagy élettársa;
  f) zártvégű pénzügyi lízingszerződés: olyan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott pénzügyi lízingszerződés, amelynél a lízingbevevő a szerződésben meghatározott lízingdíj összegének megfizetésével a lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi